Ogłoszenie o potrzebie wyznaczeń na rok 2023


KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie 

Próbki mięsa należy dostarczyć do czwartku do godziny 12:00

Masa próbki dostarczonej do laboratorium MUSI wynosić minimum 100 gram.


 

 

INFORMACJA z dnia 16 maja 2022 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie

Obraz: Zrzut%20ekranu%202022-03-14%20o%2014.36.17.png

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII NA TEMAT PRZEMIESZCZEŃ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z UKRAINY.

 

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o tymczasowej procedurze w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę w trakcie konfliktu militarnego.

       Zwierzęta towarzyszące – psy, koty i fretki, które nie spełniają wymogów dotyczących przemieszczeń na terytorium UE, tj. brak oznakowania, szczepienia przeciwko wściekliźnie, świadectwa zdrowia, a także brak wyniku badania serologicznego w kierunku poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz kiedy podróżny nie jest w stanie wskazać adresu miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, będą znakowane i szczepione przeciwko w miejscu tymczasowego pobytu przez Urzędowego Lekarza Weterynarii wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie.

        Koszty związane z wyżej wymienionymi czynnościami będą pokrywane          z budżetu państwa. Ze środków budżetu państwa nie mogą być pokrywane koszty wystawiania paszportów. Jeżeli paszport lub wynik badania będą niezbędne przy dalszym przemieszczaniu, powinny zostać zapewnione przez posiadacza zwierzęcia.

        Mając na uwadze powyższe, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie zwraca się z prośbą o każdorazowe informowanie o pojawieniu się takich zwierząt w gabinetach weterynaryjnych wraz z podaniem danych właścicieli, numeru telefonu, adresu, adresu     e-mail. Ponadto, podczas wizyty lekarz weterynarii powinien poinformować właściciela zwierzęcia o konieczności kontaktu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Strzelinie w celu dopełnienia formalności wjazdowych.

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

ZMIANA TERMINU BADANIA MIĘSA NA OBENOŚC WŁOŚNI

 

                 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o zmianach w terminach badań mięsa na użytek własny oraz wprowadzanego do obrotu, na obecność włośni. Ze względów organizacyjnych od dnia 7 marca 2022 roku badania będą wykonywane jeden raz w tygodniu, w każdą środę.          W innych terminach możliwe jest wykonanie badania w stacji wytrawiania przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląski oraz         w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

 

Badanie mięsa na obecność włośni

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje, że w Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni w Strzelinie badanie mięsa świń i dzików przeznaczonych na użytek własny oraz do sprzedaży bezpośredniej przeprowadzane są dwa dni w tygodniu, we wtorki i w czwartki od godziny 09:00.

Prosimy o przygotowanie próbek zgodnie z poniższym opisem. Jeżeli próbka nie będzie spełniała podstawowych kryteriów nie zostanie zakwalifikowana do badania.

Mięśnie predylekcyjne do pobrania próbek do badania:

Gatunek zwierzęcia:

Mięśnie predylekcyjne:

Świnia

filary przepony, mm. żuchwowe

Dzik

filary przepony, mm. przedramienia, mm. języka

Koń

mm. żuchwowe, filary przepony, mm. języka

 

Masa próbki dostarczonej do laboratorium nie powinna być mniejsza niż 100 g ze względu na możliwą konieczność przeprowadzenia badania potwierdzającego wynik dodatni. Próbki do badań powinny być dostarczane w czystym, oznakowanym opakowaniu. Powinny być zabezpieczone i transportowane                w warunkach niewpływających na ich jakość i przydatność do badania. Do czasu wykonania badania próbki należy przechowywać w temperaturze od 2̊C do 8̊C, aby spowolnić rozkład (nie należy zamrażać próbek).


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje, że od 1 stycznia 2022 r. Urzędowym Lekarzem na terenie powiatu strzelińskiego jest lek. wet. Adam Bardon, tel. kom. 729 831 441.

 

Lekarz wyznaczony został do następujących czynności:

 1. badanie przedubojowe i poubojowe mięsa zwierząt poddanych ubojowi na terenie gospodarstw znajdujących się w strefach objętych ograniczeniami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń
 2. wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym
 3. obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny
 4. badań monitoringowych zwierząt
 5. nadzoru na punktem skupu

PTASIA GRYPA H5N1 – AKTUALNA SYTUACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o aktualnej sytuacji związanej  z dynamicznym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski.

          Według informacji z dnia 15 listopada 2021 roku, w Polsce stwierdzono 350 ogniska ptasiej grypy u drobiu. 5 ostatnich ognisk wyznaczono w okresie pomiędzy 05.11.2021 r. a 15.11.2021 r.                      w województwach lubuskim, mazowieckim, śląskim i łódzkim. Tak szybkie rozprzestrzenianie się choroby ma związek z jesienną migracją dzikich ptaków drapieżnych i blaszkodziobych, które są rezerwuarem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków -  H5N1. Należy szczególnie podkreślić,  iż przenosicielami wirusa są przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli dzikie kaczki, gęsi i łabędzie. Drób może się zakazić jeżeli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych, gdzie bytowały dzikie ptaki. Nie jest przy tym konieczne, aby drób i ptaki dzikie przebywały w tych miejscach jednocześnie. Wirus może przeżyć w wodzie nawet wiele tygodni, zwłaszcza przy niskiej temperaturze otoczenia. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu.

           Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przestrzega, aby drób utrzymywać w sposób bezwzględnie  uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami, miejscami ich bytowania  oraz   o zaostrzeniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach. 

          Ponadto Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Strzelinie zwraca się  z prośbą, by w przypadku stwierdzenia miejsc masowych padnięć dzikich ptaków przede wszystkim z gatunków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników      (np. myszołów zwyczajny), zgłaszać ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Prosimy o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród hodowców drobiu.

Obraz: Zrzut%20ekranu%202021-11-18%20o%2010.09.02(1).png

 


Ogłoszenie o potrzebie wyznaczeń na 2022 rok


LEKARZ WYZNACZONY NA TERENIE GMINY WIĄZÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje, że lekarz weterynarii Adam Bardon został wyznaczony do badania mięsa świń przedubojowego, poubojowego, pobierania próbek krwi od świń przed ubojem oraz pobierania próbek krwi w kierunku afrykańskiego pomoru świń od świń padłych w gospodarstwach na terenie Gminy Wiązów, gdzie został wyznaczony obszar z ograniczeniami I – strefa niebieska.

 


NIEBIESKA STREFA ASF W GMINIE WIĄZÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje, że Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1850  z dnia 21 października 2021 r. zmieniające  załącznik  I  do  rozporządzenia  wykonawczego (UE)  2021/605  ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, ustanowiono w gminie Wiązów, powiat strezliński strefę z ograniczeniami I.

      W związku z powyższym, w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” , Powiatowy Lekarz Weterynarii     w Strzelinie , że każdy pozyskany dzik na obszarze gminy Wiązów, musi być oznakowany znacznikiem inspekcji weterynaryjnej  w Strzelinie i po pobraniu prób krwi w kierunku Afrykańskiego Pomory Świń ma być przechowywana w punkcie czasowego przetrzymywania tusz do uzyskania wyników.


Obraz: Zrzut%20ekranu%202021-10-26%20o%2017.45.30.png


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  

 

1. Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK  7 kwietnia  2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

2. Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze  objętym ograniczeniami  I,

- w obszarze objętym ograniczeniami II,

- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

 

3. Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww.  produkty zwierzęce opisane w pkt 2. muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:

a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej:

   1. innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy;  zakaz pożyczania i przywożenia do  okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);
   2. dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików  padłych;

b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby  uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami,  tuszami lub zwłokami dzików;

e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;

f) obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);

g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:

 1. być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz  nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu,  ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);
 2. umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

(iii)   umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji  tych pomieszczeń;

(iv)  posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);

h) posiadać ogrodzenie chroniące  pomieszczenia,  w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi i nie posiadająca otworów wejściowych/wjazdów do budynku, może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. W przypadku braku spełnienia tego wymogu należy poinformować podczas kontroli o konieczności  wykonania obowiązku  bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III do końca października 2021r. jeżeli:

- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),

- świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich,

- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,

i) w pierwszej fazie tj. maksymalnie do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

Do końca października br. kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw. W przypadkach braku „Planu” należy poinformować posiadaczy zwierząt, że od listopada 2021r. nie będzie możliwe wydawanie zgody na przemieszczenia poza obszar objęty ograniczeniami I, II i III, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo, a mięso z takich świń będzie mogło być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.. W takich gospodarstwach elementy „Planu” powinny obejmować pkt 4 (i), (ii), (iii) (v), (vi), (vii).

4. Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:

 1. ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, prysznic, stołówka.

Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz  miejsca  przechowywania  gotowej do użycia paszy i ściółkę. Nie wymaga się tzw. szatni przepustowych ale jeśli jest to musi być zaznaczone, że szatnia na ubrania używane poza budynkami jest częścią brudną.

 1. ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste- całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia np. poprzez umieszczenie ich w osobnym kojcu i wykonywanie ich obsługi na końcu. Jakie dokumenty muszą towarzyszyć świniom w czasie transportu oraz skąd pochodzą.
 2. opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników (osób obsługujących świnie);
 3. opracowane  zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;
 4. jeśli dotyczy program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowania domownicy.

W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie min raz na 2 lata w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń;

 1. ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba,  zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu  wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ w tym odpady kuchenne powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków PLW;
 2. procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;
 3. zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z  obiegu zamkniętego na tucz. W przypadku gospodarstw do 50 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie w ramach kontroli PLW.

 

5. Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:

- w obszarach objętym ograniczeniami I i II dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,

- w obszarze objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w ostępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli  może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.


AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA DOTYCZĄCA

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ W POLSCE

 

Według informacji  Głównego Lekarza Weterynarii na dzień 30 września 2021 roku wyznaczono w Polsce 107 ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń. Najwięcej ognisk stwierdza się w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim – powiat górowski, bolesławiecki i trzebnicki. Ostatnie 107 ognisko wyznaczono w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim. W związku z dynamicznie rozprzestrzenianiającą się chorobą na terenie Polski, przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji  w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. W przypadku objęcia powiatu strzelińskiego strefą objętą ograniczeniami, zasady bioasekuracji zmienią się.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina również,                    że nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji może, zgodnie z art. 48b ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, skutkować wydaniem decyzji o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie. Za świnie poddane ubojowi lub zabite w trybie określonym w art. 48 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z ust. 5 tejże ustawy, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.


Zwierzęta bezdomne/wypadki z udziałem zwierząt

Informację odnośnie zatwierdzonych pozytywnie projektów uchwał gmin z powiatu strzelińskiego dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Gmina Przeworno

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych – usypianie ślepych miotów, sterylizacja – Fundacja „Pod Psią Gwiazdą” ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica Zdrój, prowadząc Schronisko dla zwierząt w Kłodzku, ul. Półwiejska 20, 57300 Kłodzko Telefon: 669 345 599, Gabinet Weterynaryjny J.Baranowski, K.Kiesz s.c. ul. Brzegowa 63, 57-100 Strzelin tel. 713921391

Opieka nad zwierzętami:

 1. Bezdomne zwierzęta – Fundacja „Pod Psią Gwiazdą” ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica Zdrój, prowadząc Schronisko dla zwierząt w Kłodzku, ul. Półwiejska 20, 57300 Kłodzko Telefon: 669 345 599
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gmin – Fundacja „Pod Psią Gwiazdą” ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica Zdrój, prowadząc Schronisko dla zwierząt w Kłodzku, ul. Półwiejska 20, 57300 Kłodzko Telefon: 669 345 599
 3. Zapewnienie całodobowej pomocy oraz opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji – Gabinet Weterynaryjny J.Baranowski, K.Kiesz s.c. ul. Brzegowa 63, 57-100 Strzelin tel. 713921391

Gmina Borów

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych – usypianie ślepych miotów, sterylizacja – Gabinet Weterynaryjny „Kozica” Rafał Lesień-Kozica, ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin tel. 660 753 566

Opieka nad zwierzętami:

 1. Bezdomne zwierzęta – schronisko - Fundacja SOS dla zwierząt 41-508 Chorzów – Maciejkowice, ul. Antoniów 1 Jarosław Montak 733 085 399 Aneta Motak: 733 085 384 Sylwia Stańczyk: 796 609 896
 2. Odławienie bezdomnych zwierząt z terenu gmin – P.U.P.H.U. „Gabi” ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice
 3. Zapewnienie całodobowej pomocy oraz opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji – Gabinet Weterynaryjny „Kozica” Rafał Lesień- Kozica ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

 

Gmina Strzelin

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych – usypianie ślepych miotów, sterylizacja Schronisko Fundacja Mam Pomysł Świdnica ul. Pogodna 3 Telefon: 733 093 663 oraz Gabinet Weterynaryjny „Kozica” Rafał Lesień- Kozica ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

Opieka nad zwierzętami:

 1. Bezdomne zwierzęta – Schronisko Fundacja Mam Pomysł Świdnica ul. Pogodna 3 Telefon: 733 093 663
 2. Odławienie bezdomnych zwierząt z terenu gmin – Schronisko Fundacja Mam Pomysł Świdnica ul. Pogodna 3 Telefon: 733 093 663
 3. Zapewnienie całodobowej pomocy oraz opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji – Gabinet Weterynaryjny „Kozica” Rafał Lesień- Kozica ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

Gmina Kondratowice

Bezdomne zwierzęta- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach prowadzone przez Firmę Handlowo- Usługową Mariusz Jurczyk ul. 1 Maja 76 42-676 Miedary

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych- Gabinet Weterynaryjny KOZICA lek. wet. Marta Kozica-  Lesień ul. Gen. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

Gmina Wiązów

Usypianie ślepych miotów, sterylizacja, opieka weterynaryjna i żywienie odłowionych kotów- Gabinet weterynaryjny lek. wet. Wiesław Martyniuk ul Plac Wolności 35 Wiązów

Pomoc, opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń komunikacyjnych oraz zwierząt niezdolnych do samodzielnej egzystencji- Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, Tomasz Grabiński Kątna ul. Leśna 13 55-093 Kiełczów


AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA DOTYCZĄCA

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ W POLSCE

 

Według informacji  Głównego Lekarza Weterynarii na dzień 5 sierpnia 2021 roku wyznaczono w Polsce 42 ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń. Najwięcej ognisk stwierdza się w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim – powiat górowski, bolesławiecki i trzebnicki. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina również,                    że nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji może, zgodnie z art. 48b ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, skutkować wydaniem decyzji o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie. Za świnie poddane ubojowi lub zabite w trybie określonym w art. 48 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z ust. 5 tejże ustawy, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Zgodnie z ww. przepisem w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ULOTKA ASF


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje, że od 25 maja 2021 r. zostanie uruchomiona stacja wytrawiania mięsa na obecność włośni.

Badania będą przeprowadzane dwa dni w tygodniu we wtorki i w czwartki.

Na razie będą wykonywane badania mięsa TYLKO na użytek własny.

Prosimy o przygotowanie próbek zgodnie z poniższym opisem. Jeżeli próbka nie będzie spełniała podstawowych kryteriów nie zostanie zakwalifikowana do badania.

Mięśnie predylekcyjne do pobrania próbek do badania:

Gatunek zwierzęcia:

Mięśnie predylekcyjne:

Świnia

filary przepony, mm. żuchwowe

Dzik

filary przepony, mm. przedramienia, mm. języka

Koń

mm. żuchwowe, filary przepony, mm. języka

 

Masa próbki dostarczonej do laboratorium nie powinna być mniejsza niż 100 g ze względu na możliwą konieczność przeprowadzenia badania potwierdzającego wynik dodatni. Próbki do badań powinny być dostarczane w czystym, oznakowanym opakowaniu. Powinny być zabezpieczone              i transportowane w warunkach niewpływających na ich jakość i przydatność do badania. Do czasu wykonania badania próbki należy przechowywać w temperaturze od 2̊C do 8̊C, aby spowolnić rozkład (nie należy zamrażać próbek).


1.       Link https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow  są to podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą)

2.       Ulotka o wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) oraz Informacja dla hodowców drobiu (w załączeniu)

3.       Rozporządzenie nr 9 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa (w załączeniu )

4.       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o aktualnej sytuacji związanej  z dynamicznym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski. Według powiadomienia z dnia 13  maja 2021 roku, w Polsce stwierdzono 312 ognisk ptasiej grypy u drobiu.

W związku z tak dynamicznym rozwojem choroby na terenie Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przestrzega, aby drób utrzymywać w sposób bezwzględnie uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami, miejscami ich bytowania oraz o zaostrzeniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Ponadto prosimy o wzmożenie czujności i zgłaszanie przypadków masowych padnięć drobiu oraz ptaków dzikich Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  w Strzelinie


KOMINKAT POWITAOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STRZELINIE

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  

 

1. Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK  7 kwietnia  2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

2. Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze  objętym ograniczeniami  I,

- w obszarze objętym ograniczeniami II,

- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

 

3. Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww.  produkty zwierzęce opisane w pkt 2. muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:

a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej:

   1. innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy;  zakaz pożyczania i przywożenia do  okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);
   2. dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików  padłych;

b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby  uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami,  tuszami lub zwłokami dzików;

e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;

f) obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);

g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:

 1. być zabezpieczone przed dostaniem się innych  zwierząt  lub  mieć kontakt z utrzymywanymi świniami,  ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);
 2. umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

(iii)   umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji  tych pomieszczeń;

(iv)  posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);

h) posiadać ogrodzenie chroniące  pomieszczenia,  w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. W przypadku braku spełnienia tego wymogu można do końca października 2021r. nakazać po kontroli i w formie decyzji administracyjnej  wykonanie obowiązku  bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek jeżeli:

- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),

- świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich,

- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,

i) w pierwszej fazie tj. do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

Do końca br. kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego  utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące. W takich gospodarstwach elementy „Planu” do utworzenia powinny obejmować pkt 4 (i), (ii), (iii) (v), (vi), (vii).

4. Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:

 1. ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, prysznic, stołówka.

Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz  miejsca  przechowywania  gotowej do użycia paszy i ściółkę;

 1. ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste- całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia; 
 2. opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników (osób obsługujących świnie);
 3. opracowane  zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;
 4. program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowania domownicy. W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń;
 5. ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba,  zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu  wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ w tym odpady kuchenne powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków PLW;
 6. procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;
 7. zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z  obiegu zamkniętego na tucz. W przypadku gospodarstw do 50 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie w ramach kontroli PLW.

 

5. Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:

- w obszarach objętym ograniczeniami I i II dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,

- w obszarze objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w ostępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli  może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.

 

Sporządził : Krzysztof Jażdżewski

Sprawdził: Katarzyna Wawrzak, Paweł Meyer

Zaakceptował: Bogdan Konopka.

 


AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA GRYPY PTAKÓW

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o aktualnej sytuacji związanej  z dynamicznym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski. Choroba wciąż bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ma to związek migracją przez terytorium Polski dzikich ptaków drapieżnych i blaszkodziobych, które są rezerwuarem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków -  H5N8. Głównymi przenosicielami wirusa są przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli dzikie kaczki, gęsi i łabędzie. Drób może się zakazić jeżeli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych, gdzie bytowały dzikie ptaki.

 

Według powiadomienia z dnia 7 kwietnia 2021 roku, w Polsce w roku 2021 stwierdzono 114 ognisk ptasiej grypy u drobiu.

W związku z tak dynamicznym rozwojem choroby na terenie Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przestrzega, aby drób utrzymywać w sposób bezwzględnie uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami, miejscami ich bytowania oraz o zaostrzeniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Ponadto prosimy o wzmożenie czujności i zgłaszanie przypadków masowych padnięć drobiu oraz ptaków dzikich Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii       w Strzelinie


OPIEKA WETERYNARYJNA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI – 2021r.

Działając na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) odnoszącego się do programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt, umieszczamy poniżej wykaz gabinetów weterynaryjnych, które podpisały umowy z Urzędami Miast i Gmin i zobowiązane są zapewnić opiekę weterynaryjną na terenie powiatu strzelińskiego:

 

GMINA STRZELIN

Gabinet Weterynaryjny „Kozica”

Lek. wet. Marta Kozica-Lesień tel.: 660 753 566

ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

 

GMINA WIĄZÓW

Gabinet weterynaryjny

Lek. wet. Wiesław Martyniak tel.: 604 114 562

ul. plac Wolności 35, 57-120 Wiązów

 

GMINA PRZEWORNO

Gabinet weterynaryjny

Lek. wet. Kazimierz Kiesz tel.: 515 132 980

Lek. wet. Jerzy Baranowski tel.: 692 711 692

ul. Brzegowa 63, 57-100 Strzelin

 

GMINA BORÓW

Gabinet Weterynaryjny „Kozica”

Rafał Lesień-Kozica tel.: 660 753 566

ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

 

GMINA KONDRATOWICE

Gabinet weterynaryjny

Lek. wet. Jan Pawliszak tel.: 608 618 661

ul. Pocztowa 30, 57-150 Prusy

 


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o aktualnej sytuacji związanej  z dynamicznym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski.

Według informacji z dnia 11 marca 2021 roku, w Polsce w roku 2021 stwierdzono 32 ognisk ptasiej grypy u drobiu. Ponadto w województwie dolnośląskim stwierdzono grypę ptaków u łabędzi niemych. Ostatni przypadek miał miejsce w gminie Lewin Brzeski, w miejscowości Kantorowice, która znajduje się zaledwie 30 km od Gminy Wiązów oraz       40 km od Gminy Przeworno.

Choroba szybko się rozprzestrzenia. Ma to związek migracją przez terytorium Polski dzikich ptaków drapieżnych i blaszkodziobych, które są rezerwuarem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków -  H5N8. Głównymi przenosicielami wirusa są przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli dzikie kaczki, gęsi i łabędzie. Drób może się zakazić jeżeli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych, gdzie bytowały dzikie ptaki.

Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii           w Strzelinie przestrzega, aby drób utrzymywać w sposób bezwzględnie  uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami, miejscami ich bytowania oraz  o zaostrzeniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

 


 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
DOTYCZĄCY GRYPY PTAKÓW

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o aktualnej sytuacji związanej  z dynamicznym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski.

Według informacji z dnia 18 lutego 2021 roku, w Polsce w roku 2021 stwierdzono 23 ognisk ptasiej grypy u drobiu. Tak szybkie rozprzestrzenianie się choroby ma związek migracją przez terytorium Polski dzikich ptaków drapieżnych i blaszkodziobych, które są rezerwuarem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków -  H5N8. Należy szczególnie podkreślić, iż przenosicielami wirusa są przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli dzikie kaczki, gęsi    i łabędzie. Drób może się zakazić jeżeli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych, gdzie bytowały dzikie ptaki. Nie jest przy tym konieczne, aby drób i ptaki dzikie przebywały w tych miejscach jednocześnie. Wirus może przeżyć w wodzie nawet wiele tygodni, zwłaszcza przy niskiej temperaturze otoczenia. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu.

W związku z nagminnym wypuszczaniem ptaków na niezabezpieczone podwórza i nieprzestrzegania zasad bioasekuracji przez gospodarzy utrzymujących drób Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie nawiązał współpracę z Policją. Jeżeli pomimo upomnień Policji, kury nadal pozostaną niezabezpieczone, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie będzie przeprowadzał kontrole w gospodarstwach,    a w razie konieczności na właścicieli będą nakładane kary pieniężne.

 


 

GRYPA PTAKÓW DYNAMICZNIE SIĘ ROZPRZESTRZENIA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski (łącznie 48 ognisk w 2020 r.).

Od dnia 16.12.2020 r. do 23.12.2020 r. stwierdzone zostały 4 kolejne ogniska grypy ptaków u drobiu, w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz  18 grudnia 2020 r.               w województwie dolnośląskim – powiat kłodzki, Bystrzyca Kłodzka.

 

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby przypominamy:

 

· Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

· Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

· Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,       w których utrzymywany jest drób;

̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach lub wolierach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 


 

 

PTASIA GRYPA – AKTUALNA SYTUACJA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o aktualnej sytuacji związanej z dynamicznym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski.

 

Według informacji z dnia 16 grudnia 2020 roku, w Polsce stwierdzono 44 ogniska ptasiej grypy u drobiu. 12 ostatnich ognisk wyznaczono w okresie pomiędzy 25.11.2020 r. a 16.12.2020 r. w województwach wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Tak szybkie rozprzestrzenianie się choroby ma związek z jesienną migracją dzikich ptaków drapieżnych i blaszkodziobych, które są rezerwuarem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków -  H5N8. Należy szczególnie podkreślić , iż przenosicielami wirusa są przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli dzikie kaczki, gęsi i łabędzie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przestrzega, aby drób utrzymywać w sposób bezwzględnie  uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz o zaostrzeniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

 


 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO
LEKARZA WETERYNARII W STRZELINIE

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.

 

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia  zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

 

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne 
i zróżnicowane.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

 

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność,                         a w przypadku  kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.

Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

 

Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Strzelinie zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

 


 

 

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BREXITU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje, że z dniem 1 stycznia    2021 r. kończy się okres przejściowy w relacjach pomiędzy Unią Europejską          a Wielką Brytanią ustanowiony na mocy Umowy Wyjścia. Po upływie okresu przejściowego będą obowiązywać nowe zasady przy eksporcie i imporcie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także w przypadku podróży ze zwierzętami towarzyszącymi.

Informacje dotyczące nowych reguł obowiązujących przy wymianie handlowej pomiędzy UE a UK zostały zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii po linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-ekport-import/brexit---wazne-informacje.

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na rok 2021

 


 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE DOTYCZĄCĄ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 „KORONAWIRUSA”.

W sprawach urzędowych prosimy  o KONTAKT TELEFONICZNY ALBO DROGĄ PISEMNĄ (Poczta Polska lub e-mail).

JEŻELI SYTUACJA WYMAGA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU – proszę zadbać o higienę i dezynfekcję rąk.

 

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

57-100 Strzelin

ul.Brzegowa 63

tel. 71 39 20 305

e-mail: strzelin@wroc.wiw.gov.pl

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności alertu dotyczącego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Jest to związane z jesienną migracją ptaków.

Z opracowanej przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach analizy sytuacji epizootycznej w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na podstawie bieżącej sytuacji w Rosji i Kazachstanie, że ryzyko wystąpienia HPAI w Polsce w najbliższym czasie uznać za wysokie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach.

 


 

SYTUACJA EPIZOOTYCZNA DOTYCZĄCA

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ W POLSCE

 

Według informacji  Głównego Lekarza Weterynarii na dzień 30 września 2020 roku wyznaczono w Polsce 97 ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń. Najwięcej ognisk stwierdza się w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, lubuskim                i wielkopolskim. Ostatnie 97 ognisko ASF wyznaczono w pobliżu województwa dolnośląskiego w powiecie kaliskim, natomiast w samym województwie dolnośląskim odnotowano ogniska w powiecie polkowickim – ostatnie 27 sierpnia 2020 roku.

W związku z tak dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina również, że nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji może, zgodnie z art. 48b ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, skutkować wydaniem decyzji           o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie. Za świnie poddane ubojowi lub zabite w trybie określonym w art. 48 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z ust. 5 tejże ustawy, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Zgodnie z ww. przepisem w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZASADY BIOASEKURACJI

· bezwzględne wprowadzanie do gospodarstwa świń zaopatrzonych              w świadectwa zdrowia

· karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących,

· stosowanie ściółki zabezpieczonej przed dostępem zwierząt wolnożyjących

· prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń  wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń,             w których są utrzymywane świnie,

· zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed                 dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

· utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są  utrzymywane tylko świnie, mające oddzielne wejście oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

· wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

· stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczenie i odkażanie obuwia,

· bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń ,

· używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

· wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń,              w których są utrzymywane świnie  i wyjściami  z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

· sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

 

zakazuje się :

· wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które                   w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

 

 


 

Informacja o pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji

 

Na prośbę prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przekazuje informację o możliwości skorzystania z programu pomocowego przez rolników, którzy zaprzestali hodowli trzody chlewnej.

W przypadku, gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem w gospodarstwie ogniska afrykańskiego pomoru świń, a także w przypadku nie przestrzegania przez hodowcę zasad bioasekuracji lub też nieusunięcia uchybień po kontroli z zakresu bioasekuracji w gospodarstwie, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, rolnik którego dotyczy decyzja może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń. Dokładnych informacji na temat pomocy finansowej może udzielić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


 

POLSKA WOLNA OD PTASIEJ GRYPY !!!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Polska odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Powyższe zostało przekazane pismem Głównego Lekarza Weterynarii

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o stwierdzeniu w dniu 22 czerwca 2020 r. ogniska ASF w województwie dolnośląskim, powiat polkowicki.

W związku z powyższym przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie w powiecie strzelińskim.

 

Materiały do pobrania

 


Postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi na czas kwarantanny

zagrożenie COVID-19 dla rolników i plantatorów

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie w związku z sytuacją epizootyczną COVID-19 ( infekcji koronawirusa) przekazuje do wiadomości dla producentów mleka procedurę dotyczącą zachowania higieny i bezpieczeństwa pozyskiwania mleka w gospodarstwie oraz zasad stosowanych przy oddawania mleka do skupu.

Dokument do pobrania

------------------------------------------

W związku z licznymi pytaniamii wątpliwościami właścicieli zwierząt towarzyszących, w sprawie choroby wywoływanej przez koronawirus 2019 (COVID-19), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie udostępnia informacje na ten temat  rozpowszechniane przez Światową Organizacjię Zdrowia Zwierząt (OIE).

 

Dokument do pobrania

-------------------------------------------

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa 2019 (COVID-19), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie udostępnia zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla producentów żywności celem wprowadzenia ich do własnej praktyki.

 

Dokument do pobrania

 

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się grypy ptaków na terenie województwa dolnośląskiego – 30 ognisko choroby- Mirków,  gmina Długołęka,POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W STRZELINIE ZOBOWIĄZUJE DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZASAD BIOASEKURACJI :

 

 1. Utrzymywać drób bez możliwości poruszania się po otwartym wybiegu, w sposób zapewniający izolację od dzikich ptaków
 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w który utrzymywany jest drób
 4. Nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
 6. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyćręce wodą z mydłem

 

 

Przypominamy, że w okresie wiosennych przelotów dzikich ptaków znacznie wzrasta ryzyko rozprzestrzeniania grypy ptaków.

 

Obraz: uwaga-hpai.jpg

 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

-----------------------------------------------------

W związku ze stwierdzeniem przypadków zakażeń wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie województwa lubuskiego oraz wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami oraz obszarów ochronnych na terenie województwa dolnośląskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie Zwraca się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku znalezionego padłego dzika ( w lesie lub przy drodze).

 

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina, że

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ( ASF ) NIE JEST CHOROBĄ ŚMIERTELNĄ DLA LUDZI

Na tę chorobę wrażliwe są jedynie świnie, dziki i świniodziki.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina właścicielom świń              o konieczności wprowadzenia zasad bioasekuracji w celu zabezpieczenia stad przed wniknięciem wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

Obszary wyznaczone na terenie województwa dolnośląskiego :

· do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. „czerwona strefa”) zostaną przeniesione z obszaru ochronnego następujące gminy:

- w powiecie zielonogórskim - Bojadła, Trzebiechów, Zabór i Kargowa

- w powiecie nowosolskim - Otyń, Bytom Odrzański, miasto Nowa Sól oraz część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na południe i na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy,

- w powiecie głogowskim – gmina Kotla

· do obszaru ochronnego (tzw. „żółta strefa”) zostaną dodane następujące gminy:

- w powiecie świebodzińskim - Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin i Skąpe,

-  w powiecie zielonogórskim - Czerwieńsk, Świdnica i Nowogród Bobrzański,

- w powiecie żagańskim - Brzeźnica, Szprotawa, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,

- w powiecie polkowickim - część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,

- w powiecie górowskim- Niechlów,

- w powiecie leszczyńskim - Włoszakowice,

- w powiecie grodziskim - Rakoniewice i Wielichowo,

- w powiecie nowotomyskim – Zbąszyń.

 

Ponadto z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami przeniesione zostaną następujące gminy:

- w powiecie płockim- Wyszogród i Mała Wieś,

- w powiecie płońskim – Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą.

 

Postępowanie z martwym zwierzęciem domowym

 


Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

 


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ


Informacji dla hodowców bydła - program IBR IPV oraz BVD MD

 


 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 


 

ZASADY BIOASEKURACJI  I WYMAGANIA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

 


 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie

 


 

pl2a.jpg

 


 

pl1.jpg

 


 

Wykaz gabinetów weterynaryjnych, które podpisały umowy z Urzędami Miast i Gmin zgodnie z przedłożonymi programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi.


Gmina Przeworno:

1.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Kazimierz Kiesz tel: 515 132 980, lek.wet. Jerzy Baranowski tel:692 711 692 ul. Brzegowa 63, Strzelin

Gmina Wiązów:

2.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Leszek Maciura tel: 600 202 949 ul. Armii Ludowej 5, 57-120 Wiązów

Gmina Kondratowice:


3.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Jan Pawliszak tel:608 618 661  ul. Pocztowa 30, 57-150 Prusy.

Gmina Borów:

1.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Marta Kozica tel: 660 753 566 

apel1.jpg

 

 

apel2.jpg

 


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. (Dz.U z 2016r. poz.1770)

"Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń"

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie prosi o wcześniejsze informowanie o potrzebie wystawienia świadectwa zdrowia. Do wystawiania świadectw zdrowia uprawnieni są inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie oraz lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie do wykonywania zadań.

Lekarze wyzaczeni:

Wiesław Martyniak

Jan Pawliszak

logoinspekcja.png

Witamy na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie

budynek2017.jpg

UWAGA !!! WAŻNE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ