Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

57-100 Strzelin

ul.Brzegowa 63

tel. 71 39 20 305

tel. kom. 603 295 680 lub 607 340 255

e-mail: strzelin@wroc.wiw.gov.pl

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą przy ul. Brzegowej 63 , 57-100 Strzelin, email: strzelin@wroc.wiw.gov.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i obowiązków) Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.). Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

3. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelinie niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt. 3.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U.UE. L. z 2016r., 119.1).